Found: 465  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWalking through a successful life : A Case Study / Laurence L. Garcia
ชื่อผู้แต่งGarcia, Laurence L.
พิมพลักษณ์2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWRF Model Application to Analyza Factors Affecting Tropical Cyclone Furecasting in the Gulf of Thail...
ชื่อผู้แต่งPorpattama Hammachukiattikul
พิมพลักษณ์2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายการลงทุนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2016 (Myanmar Investment Law 2016): โอกาสและอุปสรร...
ชื่อผู้แต่งนวกาล สิรารุจานนท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
94
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย= The Process of Becoming Teochew Confectio...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายรมควันบนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ / พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
ชื่อผู้แต่งพุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกระดาษข่อย= The Process of Consercing the Wisdom of the Making of "Kh...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ศิลปชัยศรี
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
97
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระแสนิยมไดโนเสาร์ในไทยและแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในชุมชนภูกุ้มข้าว จังห...
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ รักชาติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
98
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / วิยะดา ช...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ชัยเวช
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา / สันติ บูรณ...
ชื่อผู้แต่งสันติ บูรณะชาติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
100
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจัดการโควิด-19= Public health governance mechanisms of Thailand ...
ชื่อผู้แต่งธีรพัฒน์ อังศุชวาล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรา...
ชื่อผู้แต่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
102
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความยุติธรรมเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย : กรณีศึกษาพระเณรแห่งวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่= J...
ชื่อผู้แต่งศิวนุช สร้อยทอง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
103
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใชักลวิธีสตาร์ท (Start) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งภัทราณี เวียงนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ศรีสายัณห์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ณ นครพนม
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา