Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีทางดับทุกข์ : ทุกข์และการดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน / ปัญญานันทภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ.
เลขเรียกBQ4165 พ4ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิมานเมฆ : Aug - Sep 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสกุลไทย รายสัปดาห์ : ฉบับที่ 2581.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรีที่ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม, [254?].
เลขเรียกBP173.4 ส34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิตินอนพาราเมตริก = Nonparametric statistics / ธีระดา ภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งธีระดา ภิญโญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 255-].
เลขเรียกQA278.8 ธ6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติวิเคราะห์ = Analysis statistics / ธีระดา ภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งธีระดา ภิญโญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 255-].
เลขเรียกQA276 ธ6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาธิสิ่งสำคัญยิ่งของการละหมาด / เรียบเรียงโดย อิมรอน กาซิบ ; แปลโดย มุฮัมมัด ฮัจยีมุสตอฟา.
ชื่อผู้แต่งกาซิบ, อิมรอน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.ป.], [254-?].
เลขเรียกBP183 ก6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพสมเด็จพระมหาธีราจารย์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำนวยสาส์น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคีตสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามศรีพี่น้อง / บทละครของแอนตั้น เชคอฟ ; แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี.
ชื่อผู้แต่งเชคอพ, แอนตั้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, [253-].
เลขเรียกPN1609 ช7ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา