Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ด้วยความพอเพียง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายก่อนตาย / เรียบเรียงโดย มันซูร บินยะห์ยา.
ชื่อผู้แต่งมันซูร บินยะห์ยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [255-].
เลขเรียกBP166.2 ม63ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตารางเหล็ก : สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์, [254-].
เลขเรียกTA466 ต6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเลี้ยงปลา กุ้ง หอย และกบ / ปัญจพร พงศ์ภมร.
ชื่อผู้แต่งปัญจพร พงศ์ภมร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [253-].
เลขเรียกSH151 ป6ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฎษฎีเครื่องยนต์ดีเซล / จำนง นันทนาวินิจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [253-].
เลขเรียกTJ795 จ6ท,621.436 จ343ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลาง คนเป็นกลางเป็นอย่างไร? / สมณะโพธิรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสมณะโพธิรักษ์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเดินแห่งชีวิต : ธรรมลิขิต / พระธรรมโศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ).
เลขเรียกBQ5495 พ4ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมนูญแห่งชีวิต / โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต).
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1 / ของ พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมสถาน ชื่นฤทัยในธรรม / มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม สำนักรักบ้านเกิด นครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มูลนิธิชื่นในธรรม สำนึกรักบ้านเกิด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศน์ตรัสรู้.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น / ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร. ภาควิชากีฏวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [253-].
เลขเรียกQL463 ก7บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติอิสรออฺและเมียะอฺรอจ / แปลโดย ซัมวีล มูลทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, [255-].
เลขเรียกBP166.57 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา