Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Works of Art That Will Define Our Age/
พิมพลักษณ์[ไม่ระบุ], 2013.
เลขเรียกN 6490 G884o 2013,709.051 Gr884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี ในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ สำนัก...
ชื่อผู้แต่งพิศุทธิ์ ขัติศรี
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 678 พ761ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการและนำเสนอ / สายฝน บูชา
ชื่อผู้แต่งสายฝน บูชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกZ 668 ส661ก 2556,025.524 ส661ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อ 4-5 มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา / คณะวิทย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย (ครั้งที่ 5 : 2556 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีปนาวุธข้ามขอบฟ้าสงครามล้างโลก / โดย พันทิวา
ชื่อผู้แต่งพันทิวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกUG 1312.B34 พ555ข 2556,623.451 พ63ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและปัญหาการใช้บริการสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา / วิชญนนท์ มณีชา...
ชื่อผู้แต่งวิชญนนท์ มณีชาติ
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 674.5.T5 ว535ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ การดื่ม
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกUH 929 พ164ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาท PULINET ในการเตรียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสัมมนา PULINET วิชาการ 23-25 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา pulinet วิชาการ (ครั้งที่ 3 : 2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2556
เลขเรียกZ 674.83.T5 ก525บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น / คณะทำงาน สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2556.
เลขเรียกNA1523.อ645 ศ65 2556,923.5 อ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 = Annual raport 2013 / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพะเยา. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
พิมพลักษณ์พะเยา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 846.M3 พ495ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียกZ 5055.T5 ว584 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถ...
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ คนกลาง
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 678 พ247ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา