Found: 2,112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา / ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ.
ชื่อผู้แต่งฐิติมา อนุกูลวรรธกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2540.
เลขเรียกDS570.99 .T5 ฐ6ท 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2,102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแพ้คดี เสียดินแดนให้เขมร คดีเขาพระวิหาร : เขาพระวิหารเป็นของไทย เหตุใด? ไทยจึงแพ้คดี / บุญร่วม ...
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกDS575.5.C16 บ72,327.5930596 บ72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2,103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปใช้ชีวิตซะ / Dr. POP.
ชื่อผู้แต่งฐาวรา สิริพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560.
เลขเรียกBF636 ฐ321 2560,158.1 ฐ65ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2,104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น / สติธร ธนานิธิโชติ, ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ชื่อผู้แต่งสติธร ธนานิธิโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJF1005 ส36 2561,324 ส172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2,105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เป็นไร 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์ / ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557.
เลขเรียกPL 4209 ฐ234ม 2557,641.21 จ683ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2,107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเสี่ยว, อานต้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547.
เลขเรียกPL1128 .ส83 2547,495.15 ส617ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2,108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับกลาง เมชฌ สอดส่องกฤษ Text
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 2560
เลขเรียกPL1103 ม271ว 2560,495.15 ม718ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
2,109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL1103 ม713 2558,495.15 ม721ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อาหรับ อย่างง่าย / โดย มะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมะห์มูด (ปราโมทย์) ศรีอุทัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2551.
เลขเรียกPJ6273 ม6ว 2551,492.7824 ม211ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2,111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหมไทยและความคุ้มครองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ศิริพร บุญชู ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2550.
เลขเรียกTS1546 ห949,677.3909593 ห949 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา