Found: 129,487  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ถอดรหัสธรรมะ) The matrix วิเคราะห์ทุกคำพูด / วรภัทร์ ภู่เจริญ, พิมพ์กมล ขำสุวรรณ์, ลักษวงษ์ ประกิตภ...
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไวท์แรบบิทแมนเจเม้นท์, 2559.
เลขเรียกBQ4190 ว4ถ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ปฏิรูปประเทศไทย) ปฏิรูปมหาวิทยาลัย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2561].
เลขเรียกLB ป4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง) 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2549.
เลขเรียกHD9502 ป4พ 2549,333.79 ป396พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(รับจ้าง) รักไม่จำกัด / นางฟ้าขี้เกียจ.
ชื่อผู้แต่งนางฟ้าขี้เกียจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 2551.
เลขเรียกน น451อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับประชาชน.
ชื่อผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540.
เลขเรียกK3165.A37.T5 ส4ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคสังคม (e-Society) : โครงการจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544.
เลขเรียกHC79.I55 ท7ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกKTP4655 ร64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานโครงการจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / เริงชัย ตันสกุล ....
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ; สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [254-].
เลขเรียกGB1759.T5 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) เอกสารรายงานผลการวิจัยอย่างสังเขป เรื่อง "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการทำน...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)พ.ร.บ.อาชีวศึกษา [electronic resource] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [254-].
เลขเรียกKPT3144 ล7รeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)รายการก่อสร้าง / นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกTH438 น6ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 [electronic resource] / จัดทำโดย ส่วนนโยบายร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกTK5103.7 ร64 2560eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 [electronic resource] / สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2563.
เลขเรียกTK5103.7 ร64 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง / กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครศรีธรร...
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : กองทัพภาคที่ 4, 25- -].
เลขเรียกGB992.T5 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2542.
เลขเรียกGB992.T5 ร6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา