Found: 15,387  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน --จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2558.
เลขเรียกKPT1472 ส733 2558,344 ส734ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง
ชื่อผู้แต่งโชติ จินตแสวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกLB1027 ช93,371.3 ช821ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก / ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2558
เลขเรียกPE1065 ส 2558,428.1 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชน / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
เลขเรียกDS586 ส733 2556,ส.ร. 923.1593 ภ416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 : landscapes / James Grayson Trulove
ชื่อผู้แต่งTrulove, James grayson.
พิมพลักษณ์Gloucester, Mass. : Rockport, c2003.
เลขเรียกSB472 .T73 2003,712.0222 Tr866F 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 houses / Oscar Riera Ojeda.
ชื่อผู้แต่งRiera ojeda, Oscar.
พิมพลักษณ์Gloucester, Mass. : Rockport, c2003.
เลขเรียกNA7125 .R54 2003,728.370904 R558F 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 คนดังสร้างนิสัยดี / Jeong, Mi-Geum เขียน ; อารีวรรณ ธรรมธร แปล
ชื่อผู้แต่งจอง, มีกึม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553
เลขเรียกBF721 จ189ส 2553,ย 155.4124 จ192ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ; คณะผู้จัดทำ นิภัสสร คำภา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559
เลขเรียก327.593051 ส733 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ วิถีไทยมอญในสังคมร่วมสมัย / องค์ บรรจุน, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2558
เลขเรียกDS570.M6 ส6 2558,305.89593 ส734ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
เลขเรียก333.31 ก469ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ศรีสักทอง / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก378.593 ก593ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Environmental Research Institute : 4 ทศวรรษสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกTD170.94.T5 ส733,ส.ร. 304.206 ว3211สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 สิ่งต้องทำก่อน 35 / วิน ชูวอน
ชื่อผู้แต่งวิน, ชูวอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียกBF410 ว617,158 ว165ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 เกมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมไซโคโชว์. เล่ม 1 / ปริญญา ตันสกุล
ชื่อผู้แต่งปริญญา ตันสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสุทธิปัญญา, 2554.
เลขเรียกBF198.T5 ป458,793 ป47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา