Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวะระยะประชิด = Biology : close up edition / นภัทร ปราบมีชัย
ชื่อผู้แต่งนภัทร ปราบมีชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562
เลขเรียก570.76 น195ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซอร์บา = Zorba the Greek / Nikos Kazantzakis ; ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งฆาซานต์ซาฆิส, นิฆอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2562
เลขเรียก863 ฆ341ซ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกสร้อยร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย / มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเ...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, 2562.
เลขเรียก615.321 ด269 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 ด362 2562,658.4012 ด362ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราสื่อการสอนวิชาดนตรี / อัญชนา สุตมาตร
ชื่อผู้แต่งอัญชนา สุตมาตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก780.7 อ524ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราสื่อใหม่ในงานนิเทศศาสตร์ / มาริษา สุจิตวนิช
ชื่อผู้แต่งมาริษา สุจิตวนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก302.23 ม475ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน = Inventory theory in supply chain management / ชูศักดิ์ พ...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ พรสิงห์
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียกTS160 ช687,658.787 ช687ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศมินทรราชามหาวชิราลงกรณ / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562.
เลขเรียกDS578.32.V265 ท18 2562,923.1593 ท238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
86
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, จำลอง สวนะคุณานนท์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562
เลขเรียก923.7593 ป415ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานวันครู พ.ศ. 2562 / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2562
เลขเรียก371.1 ท535 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562.
เลขเรียกPN73 น352 2662,807 น177 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา