Found: 406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกอารมณ์ฌานขึ้นสู่วิปัสสนา ตามแนวอานาปานสติภาวนา พระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์ Text
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2562
เลขเรียกBQ5630.A6 พ226 2562,294.3122 พ355ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยเครื่องมือ Balanced scorecard = Strategic planning in government organi...
ชื่อผู้แต่งจงรักษ์ หงษ์งาม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวืทยาลัยขอนแก่น, 2562
เลขเรียก351 จ127ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก664.07 ว435ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ : วิธีปฏิบัติสู่การพัฒนาตนเอง = Science classroom action re...
ชื่อผู้แต่งจีระวรรณ เกษสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
เลขเรียก370.7 จ569ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2562
เลขเรียกQA278.3 ก399 2562,519.535 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาล้าสมัย เรียนเล่นๆ ให้เป็นเรื่อง = Digital disruption / วิเชียร ไชยบัง.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2562.
เลขเรียก371 ว315ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 / ภูฟ้า เสวกพันธ์.
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียกLC1200 ภ661 2562,371.9046 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น : เอกสารคำสอน / จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ชื่อผู้แต่งจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก371.26 จ412ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ / พชร สายเพ็ชร์
ชื่อผู้แต่งพชร สายเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกPE 1128 .A2 พ12 2562,428.07 พ179ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา