Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผจญภัยโดยบังเอิญอีกครั้งของชายร้อยปี+1 = The accidental further adventures of the 100 year-old ma...
ชื่อผู้แต่งโยนาสซอน, โยนาส.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562.
เลขเรียก839 ย849ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : รายง...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปิยภัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก372.0114 พ524ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกอารมณ์ฌานขึ้นสู่วิปัสสนา ตามแนวอานาปานสติภาวนา พระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์ Text
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาพิศาลเมธี พรหมจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2562
เลขเรียกBQ5630.A6 พ226 2562,294.3122 พ355ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ แสงทองพินิจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก664.07 ว435ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ : วิธีปฏิบัติสู่การพัฒนาตนเอง = Science classroom action re...
ชื่อผู้แต่งจีระวรรณ เกษสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
เลขเรียก370.7 จ569ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ ลำดับที่ 26 การอนุรักษ์สืบสานบทหนังตะลุงของกวีเอกของแผ่นดิน : หนังฉิ้...
ชื่อผู้แต่งเกษม ขนาบแก้ว.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562
เลขเรียก791.5 ก783ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 / ภูฟ้า เสวกพันธ์.
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียกLC1200 ภ661 2562,371.9046 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น : เอกสารคำสอน / จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
ชื่อผู้แต่งจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก371.26 จ412ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายเชิงวิชาการ : เอกสารประกอบการสอน / กุสุมา พิทักษ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งกุสุมา พิทักษ์วงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก428 ก732ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา