Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีกานท์ '58 จงรักภักดิ์อาลัย / ผู้เขียน, นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 (58E101) คณะครุ...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562
เลขเรียก895.911 ก325 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเป็นภาพ / วิลเลมเมียน แบรนด์ เขียน ; ภาวินี เจือติระรักษ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งแบรนด์, วิลเลมเมียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2562.
เลขเรียกN71 บ895 2562,701.15 บ895ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ชื่อผู้แต่งกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกHD 58.8 ก117 2562,658.406 ก412ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขีดความสามารถ = Competency management / โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์
ชื่อผู้แต่งโชติชวัล ฟูกิจกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
เลขเรียกHD38.2 ช826,658.3 ช825ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / ปิยะธิดา วชิระวงศกร.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา วชิระวงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHC21 ป622,333.72 ป236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม = Innovation management : resource le...
ชื่อผู้แต่งพยัต วุฒิรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHD 45 พ16ก 2562,658.4063 พ217ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ = Quality management system / จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
ชื่อผู้แต่งจิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 2562
เลขเรียก658.562 จ527ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงพุทธ 5G = 5G Monastery management / บุญทัน ดอกไธสง, อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก294.3657 บ464ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุล.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกTD194.6 ส319 2562,363.7063 ส319ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารหน่วยงานภาครัฐ = Public organization administration / วิชชุกร นาคธน
ชื่อผู้แต่งวิชชุกร นาคธน.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดกรธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562
เลขเรียก351.593 ว556ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับคดีปกครอง / กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : พี.เค.ซี.ปริ้น, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา