Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาของศาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ / พรภัทร์ ตันติกุลานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562
เลขเรียก341.052 ร155 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
เลขเรียกK3370 ร155 2562,342.593 ส213ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / มุนินทร์ พงศาปาน
ชื่อผู้แต่งมุนินทร์ พงศาปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกK623 ม7ร 2562,340.56 ม628ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์
ชื่อผู้แต่งบูลย์จีรา ชิรเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก425.9 บ769ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก = Disruptive public administration / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก351 บ464ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชวงศ์สยาม / แสงเทียน ศรัทธาไทย.
ชื่อผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียกCS 1254 ส72 2562,929.7593 ส961ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / คณะผู้วิจัย ; วา...
ชื่อผู้แต่งวารีรัตน์ มีแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียกวจ LC71.2 ว485,379.12 น287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562 / คณะกรรมการอำน...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2562.
เลขเรียกHN700.55 ค124 2562,306.09593 ค141ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557-2562 / จัดทำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานหมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน, 2562.
เลขเรียก307.72 ก169ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร / ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งศรัญญู เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียก959.3042 ศ159ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องเล่าขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562
เลขเรียก303.483 ร193 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา