Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก959.305 ส11ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง โพธิ์บุญ.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกTS155.7 ส319 2562,658.4083 ส319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี.
ชื่อผู้แต่งธนสร สุทธิบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกK3943 ธ158 2562,343.087 ธ158ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / ปิยะธิดา วชิระวงศกร.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา วชิระวงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHC21 ป622,333.72 ป236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุล.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกTD194.6 ส319 2562,363.7063 ส319ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักขึ้นทางทิศตะวันออก / สิปป์สิงห์.
ชื่อผู้แต่งสิปป์สิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2562?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยารู้คิด = Cognitive psychology / จุฑามาศ แหนจอน
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2562
เลขเรียก153 จ628จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน = Inventory theory in supply chain management / ชูศักดิ์ พ...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ พรสิงห์
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียกTS160 ช687,658.787 ช687ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ / คุรุสภา
ชื่อผู้แต่งคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2562
เลขเรียกสร 923.7593 ค689ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม / ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียกGT1520 ธ635 2562,391 ธ635ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์ = Vacuum physics and applications / สุรสิงห์ ไชยคุณ
ชื่อผู้แต่งสุรสิงห์ ไชยคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณภัทร ก๊อปปี้ เลขที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2562.
เลขเรียกQC166 ส855,621.55 ส855ฟ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภมรหมื่นบุปผา จันทราซ่อนแสง / พยัคฆ์ขาว
ชื่อผู้แต่งพยัคฆ์ขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีบุ๊คส์, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา