Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก959.305 ส11ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiology easy note มั่นใจเต็ม 100 / วรางรัตน์ ง่วนชู
ชื่อผู้แต่งวรางรัตน์ ง่วนชู
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562
เลขเรียก570 ว298บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง โพธิ์บุญ.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกTS155.7 ส319 2562,658.4083 ส319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / ปิยะธิดา วชิระวงศกร.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา วชิระวงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHC21 ป622,333.72 ป236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม = Innovation management : resource le...
ชื่อผู้แต่งพยัต วุฒิรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHD 45 พ16ก 2562,658.4063 พ217ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุล.
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกTD194.6 ส319 2562,363.7063 ส319ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึก...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ธนะวิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก306.42 ป467ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก338.4791 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งบุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก371.333 บ447ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏกรรมบุษบา / ปองวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งปองวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา