Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2562
เลขเรียกQA278.3 ก399 2562,519.535 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ บุตรอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกKPT442 ภ7ก 2562,340.1 ภ668ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python / ศุภชัย สมพานิช
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562
เลขเรียกQA76.73.P98 ศ684ค 2562,005.133 ศ684ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 2017 / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562.
เลขเรียกQA76.73.M53 ศ742ค 2562,005.133 ศ684ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้า = What if? : serious scientific answers to absurd hypothetical questions / Randall...
ชื่อผู้แต่งมันโร, แรนเดลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562
เลขเรียกQ173 ม63จ 2562,500 ม369จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 .ด565 2562,658.4012 ด117ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนนเจริญกรุง : วัด บ้าน ชุมชน และถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียนเรียบเรียง พระสุธีรัตนบัณฑิต, ศรัณย...
ชื่อผู้แต่งพระสุธีรัตนบัณฑิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกDS589.B2 พ414ถ,307.1416 พ414ถ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุทาน = Invertory theory in supply chain management / ชูศักดิ์ พร...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ พรสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียกTS160 ช687ท,658.787 ช687ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง / แพตตี้ แมคคอร์ด ; วิกันดา จันทร์ทองสุข, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งแมคคอร์ด, แพตตี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562.
เลขเรียกHF5386 ม859ท 2562,650.1 ม861ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ = Health and social innovations for aging populatio...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562.
เลขเรียกWT100 น352 2562,613.0438 น352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร : ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง / ส่วนความหลากหลายทางช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2562.
เลขเรียกQH541.15.B56 569
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา