Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้น นักจิบแสงจันทร์ / ประชาคม ลุนาชัย
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลองธรรมดู จะรู้เอง / ธร
ชื่อผู้แต่งธร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2562
เลขเรียกBQ5748 ธ44 2562,294.3444 ธ311ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป) / ไชยยศ เหมะรัชตะ
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559
เลขเรียกKPT1155 ช94 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1942 ว559ล 2562,346.078 ว352ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / สิทธิพล อาจอินทร์
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล อาจอินทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
เลขเรียก371.102 ส723ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีภาพถ่ายทศทิศภารตะทัศนาสังคมพหุวัฒนธรรม / อภิรัฐ คำวัง
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ คำวัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกDS421 อ46 2562,915.4 อ261ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสำคัญว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป / จารุประภา รักพงษ์
ชื่อผู้แต่งจารุประภา รักพงษ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกKJE5177 .จ64 2562,341.2422 จ326ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]
เลขเรียกKK5132 .บ44 2562,342.085 บ153ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาสาสมัครกับการจัดการขยะหลังภัยพิบัติ Tohoku / ธนิกุล จันทรา.
ชื่อผู้แต่งธนิกุล จันทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 [2019]
เลขเรียกHN49.อ65 ธ36 2562,302.14 ธ153อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา / อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช, ณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562
เลขเรียกDS528.2.R64 อ37 2562,304.8 อ231อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์ / ปราณภา โหมดหิรัญ
ชื่อผู้แต่งปราณภา โหมดหิรัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยฯ, 2562
เลขเรียกPE1137 .ป445 2562,428.1 ป444ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี เล่ม 1 : (หลักสูตร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) / อภิรัตน์ เลาห์บุตรี .. [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2562
เลขเรียกQD31.3 ค74 2562,540 คค745 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองขอนแก่น : การเติบโต ความท้าทาย และโอกาส / บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, มนต์ชัย ผ่อง...
ชื่อผู้แต่งบัวพันธ์ พรหมพักพิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สื่อตะวัน, 2562
เลขเรียกHN700.55.K4 บ65 2562,สร 307.14 บ279ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 17 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี พ.ศ. 2562 / จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2562
เลขเรียกQH540.83.T5 ม83 2562,304.28 ม848 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา