Found: 522  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุพร แก้วศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกRG951 ส827,WY157 ส7ก 2556,618.2 ส827ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง = High performance organization / พสุ เดชะรินทร์...[และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียกHD58.8 .ก65 2549,658.406 พ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์ ; กรุงดิลี : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี กระทรวงการต่างประเทศ, 2558
เลขเรียกLB3479.E19 ก494 2558,อ 923.1593 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราช...
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A15 ป533ก,323 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiment / สมเกีย...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
เลขเรียกQH323.5 ส-ช 2558,570.724 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยวรรณคดี / กุสุมา รักษมณี
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2556
เลขเรียกPN73 ก732 2556,807.2 ก484ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยไม้กฤษณา / สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2557
เลขเรียกSD397.E2 ก64 2557,634.97367 ก514ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255...
ชื่อผู้แต่งมานวิภา อินทรทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1747.5 ม444,328.31 ม467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สภาเมือง...
ชื่อผู้แต่งธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ HJ2162.55.Z7 ธ431,352.49593 ธ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมแ...
ชื่อผู้แต่งพิศาล มุกดารัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1741 พ757,321.86 พ382ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสำนึกพลเมือง / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และจารุวรรณ แก้วมะโน.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A15 ศ7ก 2558,323 ศ687ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกH62 ว246ก 2557,001.43 ว247กส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบสวน = Inqury / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555
เลขเรียกKPT4636 ธ6ก 2555,345.052 ธ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล / พนิดา พานิชกุล, ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพนิดา พานิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2552.
เลขเรียกQA76.9.D26 พ36,005.74 พ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการเขียนทางวิชาการ = Academic reading and writing / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกPL4169.7 จ524,808.066 จ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา