Found: 341  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล = Digital humanities research / กุลธิดา ท้วมสุข ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียก001.3 ก514 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559
เลขเรียกH62.A5 ว-ก 2559,001.42 ว247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / ฬิฏา สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งฬิฏา สมบูรณ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2560
เลขเรียก307.7 ฬ111ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ = Cost analysis in health systems development / อาทร ริ้วไพบู...
ชื่อผู้แต่งอาทร ริ้วไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกRA410.5 อ619,W74.1 อ619ก 2561,338.473621 อ619ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษา / สุรกิจ คำวงศ์ปีน
ชื่อผู้แต่งสุรกิจ คำวงศ์ปีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHF5681.B2 ส845,657.3 ส741ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ; รายงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
เลขเรียกLC910.T5 ส63 2559,371.077 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม / ประภัสนันท์ เพ่งกิจ text
ชื่อผู้แต่งประภัสนันท์ เพ่งกิจ
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2559
เลขเรียก371.9 ป338ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต = Lifelong education and lifelong learning / สุวิธิดา จรุงเกียรติก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLC5225.L42 ก522 2557,374 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความปรองดอง / ชลัท ประเทืองรัตนา text
ชื่อผู้แต่งชลัท ประเทืองรัตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกHV8688 ช46 2560,320.9593 ช238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLB1028.25.T4 ณ-ก 2559,370.72 ณ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์ข้ามปีและความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = Prayers, New Year's prayers and happiness...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกBQ5631 ก64,294.313 ก641 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัญจรวิถีเมืองอย่างยั่งยืน / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.
ชื่อผู้แต่งภาวิณี เอี่ยมตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียก388.4 ภ2734ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง = สมิทธิ์ บุญชุติมา, เกริดา โคตรชารี [text] Risk communication /
ชื่อผู้แต่งสมิทธิ์ บุญชุติมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2559.
เลขเรียกT10.68 ส163 2559,302.222 ส313ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี / น้ำทิพย์ วิภาวิน
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกPN161 น63 2561,302.2 น522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา