Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ (สำหรับผู้เริ่มต้น) / จรุงยศ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจรุงยศ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกTK5105.888 จ47 2560,004.678 จ171ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560
เลขเรียกDS586 พ467 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัสดุภาครัฐ 2560 : พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สุทธาวาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2560.
เลขเรียกJF1525.พ6 ว56 2560,352.55 พ586
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐพัฒนาการ : อุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ / นพนันท์ วรรณเทพสกุล
ชื่อผู้แต่งนพนันท์ วรรณเทพสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกHD85.ท9 น33 2560,338.9 น165ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2557-2559 : การผลิตบุคลากร / กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ฯ, 2560
เลขเรียกLC1064 ส46 2560,379.593 ส226 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญก...
ชื่อผู้แต่งนภาพร อติวานิชยพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2560
เลขเรียกHD6960.5.T5 น46 2560,331.62 น197ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา