Found: 1,154,548  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
121
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของซีรัมโบนจากกะทือ และฤทธิ์ทางชีวภาพ" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ฉวี...
Authorฉวี เย็นใจ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 571.63 ฉ173ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน" : รายงาน...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number378.101 ก491 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
Type Book
Title"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
Authorการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
Imprint[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call NumberSF5 ก6ก 2551
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124
image
Type Book
Title"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
Authorการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
Imprint[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
Call NumberSF5 ก482 2549
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
126
image
Type Book
Title"การผลิตเนยโกโก้เลียนแบบจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / โสภาค สอนไว, เอเดรีย...
Authorโสภาค สอนไว
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 637.3 ส862ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
128
image
Type Book
Title"การพัฒนาการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" : รายงานการวิจัย / โดย ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน...
Authorฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน.
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
Call NumberHC445.Z9C58 ฉ259 2554,338.642 ฉ259ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129
image
Type Book
Title"การพัฒนาการผลิต Cyproterone Acetate จากสารตั้งต้น Solasodine ที่สกัดจากใบมะเขือ Solanum laciniatum ...
Authorอรัญญา มโนสร้อย.
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
Call Numberว615.32
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
130
image
Type Book
Title"การพัฒนาการผลิต Cyproterone Acetate จากสารตั้งต้น Solasodine ที่สกัดจากใบมะเขือ Solanum laciniatum,...
Authorอรัญญา มโนสร้อย.
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Call Numberว615.32
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
131
image
Type Book
Title"การพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ RosettaNet และ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกล...
Authorพรเทพ อนุสสรนิติสาร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
Call Numberส.ร. 658 พ175ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132
image
Type Book
Title"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
Call Numberส.ร. 362.7 ป1711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133
image
Type Book
Title"การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" : การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 ; 29-30 มกราคม 2552 / สำนักงานคณะกรรมการการ...
Authorการประชุมทางวิชาการ "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" : (2552 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Imprintขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2552.
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
134
image
Type Book
Title"การพัฒนาธุรกิจคนพิการ" = Empowering disabled people through entepreneurship : ภายใต้ธุรกิจผู้ประกอบ...
Imprintกรุงเทพฯ : เจเอสที ฟับลิชชิ่ง, 2558, [2015]
Call NumberHF1008 ก494 2558
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
Type Book
Title"การพัฒนาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ : กรณึศึกษาการนวดแผนไทยในจังหวัดภูเก็ต" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โคร...
Authorประทีป เวทย์ประสิทธิ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Call NumberRA780.5 ป46 2548
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)