Found: 1,077,121  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
121
image
Type Book
Title"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
Authorการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
Imprint[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
Call NumberSF5 ก482 2549
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
123
image
Type Book
Title"การผลิตเนยโกโก้เลียนแบบจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / โสภาค สอนไว, เอเดรีย...
Authorโสภาค สอนไว
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 637.3 ส862ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125
image
Type Book
Title"การพัฒนาการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" : รายงานการวิจัย / โดย ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน...
Authorฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน.
Imprint[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
Call NumberHC445.Z9C58 ฉ259 2554,338.642 ฉ259ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
Type Book
Title"การพัฒนาการผลิต Cyproterone Acetate จากสารตั้งต้น Solasodine ที่สกัดจากใบมะเขือ Solanum laciniatum ...
Authorอรัญญา มโนสร้อย.
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
Call Numberว615.32
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
127
image
Type Book
Title"การพัฒนาการผลิต Cyproterone Acetate จากสารตั้งต้น Solasodine ที่สกัดจากใบมะเขือ Solanum laciniatum,...
Authorอรัญญา มโนสร้อย.
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Call Numberว615.32
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
128
image
Type Book
Title"การพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ RosettaNet และ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกล...
Authorพรเทพ อนุสสรนิติสาร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
Call Numberส.ร. 658 พ175ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129
image
Type Book
Title"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
Call Numberส.ร. 362.7 ป1711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130
image
Type Book
Title"การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" : การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 ; 29-30 มกราคม 2552 / สำนักงานคณะกรรมการการ...
Authorการประชุมทางวิชาการ "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" : (2552 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Imprintขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2552.
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
131
image
Type Book
Title"การพัฒนาธุรกิจคนพิการ" = Empowering disabled people through entepreneurship : ภายใต้ธุรกิจผู้ประกอบ...
Imprintกรุงเทพฯ : เจเอสที ฟับลิชชิ่ง, 2558, [2015]
Call NumberHF1008 ก494 2558
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
132
image
Type Book
Title"การพัฒนาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ : กรณึศึกษาการนวดแผนไทยในจังหวัดภูเก็ต" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โค...
Authorประทีป เวทย์ประสิทธิ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Call NumberRA780.5 ป46 2548
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
133
image
Type Book
Title"การพัฒนาบุคคล" ในโลกธุรกิจ-อุตสาหกรรม = Industrial psychology / แต่งโดย Milton L. Blum, James C. ...
Authorบลัม, มิลตัน แอล.
Imprintกรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2537.
Call NumberHF5549.5.พ6 บ45
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
134
image
Type Book
Title"การพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลติชิ้...
Authorสุรชัย ธรรมทวีธิกุล.
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
Call Numberว 658.3
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
135
image
Type Book
Title"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครง...
Authorพิลาณี ไวถนอมสัตย์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Call Numberส.ร. 668.55 พ372ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่