Found: 1,077,121  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
106
image
Type Book
Title"การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี" : รายงานการวิจัย / รุ่ง...
Authorรุ่งรวี จิตภักดี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
Call Numberส.ร. 915.93 ร427ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107
image
Type Book
Title"การจัดทำมาตรการในการแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครง...
Authorกรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
Imprintกรุงเทพฯ : กรม, 2556
Call Numberส.ร. 345.077 ร224ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
108
image
Type Book
Title"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอา...
Authorการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
Call Number345.05 ก528ก 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
Type Book
Title"การตลาด" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธ...
Authorเทียม โชควัฒนา
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
Call NumberHF5415 ท749ก 2554,658.8 ท84ก
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
110
image
Type Book
Title"การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านล้านนาคดีจากปราชญ์ท้องถิ่นผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังค...
Authorอมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberภน 658.4038 อ167ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
111
image
Type Book
Title"การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ" : รายงานฉบับส...
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
Call Numberส.ร. 345.01 ธ177ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
112
image
Type Book
Title"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
Authorโสภารัตน์ จารุสมบัติ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
Call Numberส.ร. 338.9593 ส862ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
image
Type Book
Title"การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ" / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล
Authorปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ (2550 : ขอนแก่น)
Imprintขอนแก่น : โรงแรมโฆษะ, 2550, [2007]
Call NumberHC445 ป542ก 2550
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
114
image
Type Book
Title"การนำเสนอผลงานกลุ่ม" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสนอที่ประชุมคณะกรรมกา...
Authorที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัย (2544 : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม)
Imprint[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544]
Call NumberLG395.T5.ร425มค ท533
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
Type Book
Title"การบริหารงาน" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บ...
Authorเทียม โชควัฒนา
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
Call NumberHF5415.15 ท749ก 2554,658 ท84ก
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
116
image
Type Book
Title"การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" : รายงานการพิจารณาศึกษ...
Authorคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555
Call Numberส.ร. 001.4 ค1411ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117
image
Type Book
Title"การปรับตัวของ "นายทุนชาวจีน" ภายใต้นโยบาย "เศรษฐกิจชาตินิยมไทย" (พ.ศ.2475-2487) / เพ็ญพิสุทธิ์ ทอง...
Authorเพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี.
Imprint[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์ [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], [2554?].
Call Number338.092 พ893ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของซีรัมโบนจากกะทือ และฤทธิ์ทางชีวภาพ" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ฉวี...
Authorฉวี เย็นใจ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 571.63 ฉ173ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119
image
Type Book
Title"การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน" : รายงาน...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number378.101 ก491 21
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120
image
Type Book
Title"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
Authorการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
Imprint[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call NumberSF5 ก6ก 2551
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น