Found: 1,265,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,161,361
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกPN1992.75 .ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,161,362
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Teteoision Programme Production หน่วยที่ 1- 7 / ปมุ...
ชื่อผู้แต่งปมุข ศุภสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย สุโขทัย , 2539.
เลขเรียก791.45 ป164อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1,161,363
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production / สาขาวิชานิเทศศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียกPN1992.75 ส747ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,161,364
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530-2533.
เลขเรียกPN1992.75 ม565
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,161,365
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 = Advanced television program product...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549-2551.
เลขเรียกPN1992.75 .ส725,791.45 ส481ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,161,366
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง หน่วยที่ 11 - 15 = Advanced Television Program Prod...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPN1992.75 ส747อ 2551,791.45 ส481ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1,161,367
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น = Basic television program production / สาขาวิชา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก791.4561 อ884ผท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,161,368
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 = Basic televisionprogram productio...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPN1992.75 .ส724,791.45 ม565อ 2/2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1,161,369
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 = Basic television program productio...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก791.45 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,161,370
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 = Basic television program producti...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียก791.45 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,161,371
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1,161,372
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ = Animal productino หน่วยที่ 8-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกSF 61 ส747ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1,161,373
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ = Animal production / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกSF81 ม56 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
1,161,374
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ = Animal production / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกSF61 .ส735 2546,636 ส747อ8 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,161,375
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสัตว์ = Animal production / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกSF81 ม56 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา