Found: 1,261,358  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,155,556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 6 การเขียนสำหรับครู Thai 6 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียก808.049591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,155,557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 6(การเขียนสำหรับครู) หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ9746113283 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2544.
เลขเรียก495.98 ม19ภ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1,155,558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) (22414) = Thai 7 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหา...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกPN85 ส747 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,155,559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) (22414) = Thai 7 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาว...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียกPN85 ส747 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,155,560
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) (22414) = Thai 7 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาว...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียกPN85 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,155,561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) หน่วยที่ 1-8 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
เลขเรียกPL2258 อ884 2544,809 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1,155,562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) หน่วยที่ 9-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
เลขเรียก809
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,155,563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู Thai 7 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียก895.9109
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,155,564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 (คติชนวิทยาสำหรับครู) (22415) = Thai 8 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียกPL4200 ส747 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,155,565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 (คติชนวิทยาสำหรับครู) = (Thai 8) / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกGR312 ส7อ 2537,398.593 ม692อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1,155,566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542
เลขเรียกGR312 อ885 2542,398.593 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
1,155,567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [Text].
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542.
เลขเรียกGR312 ภ483 ล.1-2 2542,398.593 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
1,155,568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย1 / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก495.918 ส41อ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1,155,569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย2 การประพันธ์ไทย / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก895.911 ส41อ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1,155,570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย7[วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู] / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิาช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
เลขเรียก809 ส41อ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา