Found: 1,154,795  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1,073,221
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน วิชาโสตทัศนศึกษา วรวิทย์ วศินศรากูร [Text]
Authorวรวิทย์ วศินศรากูร
Imprintกรุงเทพฯ มิตรสยาม 2513
Call Number371.33
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,073,222
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน (2501-204) ธรณีวิทยาสัณฐานชายฝั่ง = Coastal geomorphology : save our nature, s...
Authorนพรัตน์ เศรษฐกุล.
Imprintนครศรีธรรมราช : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548.
Call NumberGB451.2 น3อ 2548
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,073,223
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน / ปัทมาย์ ไพรสณฑ์.
Authorปัทมาย์ ไพรสณฑ์.
Imprintนครศรีฯ : สถาบันเทคโนโลยี , 2530.
Call Number693
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,073,224
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน 101 การใช้ภาษาไทย / ประเสริฐ พงษ์ประดิษฐ์ และคนอื่น ๆ.
Authorประเสริฐ พงษ์ประดิษฐ์.
Imprintนครสวรรค์ : วิทยาลัยครูนครสวรรค์, ม.ป.ป.
Call Number495.918
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,073,225
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน 1073601 การประเมินพัฒนาการเด็ก / พรรัก อินทามระ...[และคนอื่นๆ] [text]
Authorพรรัก อินทามระ
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
Call Number372.21 พ274อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,073,226
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน 1074308 : ทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ = ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยม...
Authorศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
Call Number372.21 ศ293อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,073,227
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน 1074309 : การบริบาลศึกษา = ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน, ทัศนา นาคุณทรง, มุทิตา ท...
Authorศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
Call Number372.21 ศ293อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,073,228
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน 2113308 การบริหารงานกิจการนักเรียน/ พูนทรัพย์ สายเชื้อ.
Authorพูนทรัพย์ สายเชื้อ.
Imprintสุรินทร์: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สหวิทยาลัยอีสานใต้ สุรินทร์; 2531.
Call Number371.89 พ866อ 2531
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1,073,229
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน Lab course on the operation of electric audio-visual machine / นิพนธ์ ศุขปรีดี...
Authorนิพนธ์ ศุขปรีดี.
Imprintชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2513.
Call Number371.335 น617อ
Libraryมหาวิทยาลัยบูรพา
1,073,230
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน คอร์ส ENTRANCE สายวิทย์ วิชา คณิตศาสตร์ 1 เล่มที่ 3 / สถาบันกวดวิชาเดอะเบรน
Authorสถาบันกวดวิชาเดอะเบรน
Imprintกรุงเทพฯ : โรงเรียนเดอะเบรน, 2546
Call Number510 ด919อ 2546
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
1,073,231
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน ชุด "แพร่เมืองงาม" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการ...
Authorโสภิต แก้วมงคล.
Imprintแพร่ : โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง, [2553].
Call NumberLB1027.42 ส94
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,073,232
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 1072404 สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ = [text] Aesthetics ed...
Authorนิฤมล สุวรรณศรี
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
Call Number372.21 น662อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,073,233
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน ระบบควบคุม (11-220-304) นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ [Text]
Authorนิติพงษ์ สมไชยวงศ์
Imprintมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 2548
Call Number628.9
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,073,234
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1011203 วิชาชีพครูและความเป็นครู = เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์...[และคนอื่นๆ]...
Authorเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557.
Call Number370.71 บ788อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1,073,235
image
Type Book
Titleเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1071104 พัฒนาการและการเติบโตของเด็ก / กมลา ลำพูน, ทรรศนัย โกวิทยากร [...
Authorกมลา ลำพูน
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
Call Number372.21 ก138อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร