Found: 1,073,230  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และ บทกวีเทิดพระเกียรติ / คณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล"
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call NumberPL4206 .ค34
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
92
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล".
Imprintกรุงเทพฯ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2539.
Call Number959.3044
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
93
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริ...
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call NumberDS586 ก326 2539
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
96
image
Type Visual
Title"กอด" คือ สัญญา "หัวใจ" ฝากมาชั่วนิรันดร์ [DVD] Always.
Imprintกรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี [จัดจำหน่าย], 2555.
Call Number791.43
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
97
image
Type Book
Title"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
Authorพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Imprintนครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call NumberHQ77.2.T5 พ4ก 2550
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98
image
Type Book
Title"กัดแหลก" แสบไปถึงทรวง / เสรี วงษ์มณฑา.
Authorเสรี วงษ์มณฑา, 2488-
Imprintกรุงเทพฯ : สามสี, 2534.
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
99
image
Type Book
Title"กาดงัว" (ตลาดงัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไ...
Authorชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
Call NumberSF207 .ช75 2538
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
100
image
Type Book
Title"กาดงัว" (ตลาดวัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไท...
Authorชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Imprintเชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
Call Numberว381
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
101
image
Type Book
Title"กาพย์กลอน...สอนคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัส" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริ...
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
Call Numberศพธ 895.911 ก433
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
103
image
Type Book
Title"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 25...
Authorการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก (2548 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number382.09593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
104
image
Type Book
Title"การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี" : รายงานการวิจัย / รุ่ง...
Authorรุ่งรวี จิตภักดี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
Call Numberส.ร. 915.93 ร427ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
105
image
Type Book
Title"การจัดทำมาตรการในการแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครง...
Authorกรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
Imprintกรุงเทพฯ : กรม, 2556
Call Numberส.ร. 345.077 ร224ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่