Found: 1,154,548  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
94
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติให้ ภูมิพล" รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ / อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call Number895.9181
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
95
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และ บทกวีเทิดพระเกียรติ / คณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล"
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call NumberPL4206 .ค34
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล".
Imprintกรุงเทพฯ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2539.
Call Number959.3044
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
98
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริ...
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call NumberDS586 ก326 2539
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
100
image
Type Visual
Title"กอด" คือ สัญญา "หัวใจ" ฝากมาชั่วนิรันดร์ [DVD] Always.
Imprintกรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี [จัดจำหน่าย], 2555.
Call Number791.43
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
101
image
Type Book
Title"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
Authorพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Imprintนครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call NumberHQ77.2.T5 พ4ก 2550
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
Type Book
Title"กัดแหลก" แสบไปถึงทรวง / เสรี วงษ์มณฑา.
Authorเสรี วงษ์มณฑา, 2488-
Imprintกรุงเทพฯ : สามสี, 2534.
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
103
image
Type Book
Title"กาญจนาภิเษกสมโภช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : การประกวดดนตรีไท...
Authorการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก (ครั้งที่ 15 : 2539 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
Imprintชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
Call Number781.7593 ก469ก
Libraryมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
Type Book
Title"กาดงัว" (ตลาดงัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไ...
Authorชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
Call NumberSF207 .ช75 2538
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
105
image
Type Book
Title"กาดงัว" (ตลาดวัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไท...
Authorชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Imprintเชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
Call Numberว381
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม