Found: 1,073,230  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
78
image
Type Book
Title"กรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้าอันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย" : รายงานฉบับสมบูร...
Authorอังสนา จันทร์นาค
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Call Numberส.ร. 368.2 อ112ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
image
Type Book
Title"กระบือ" / โดย ประสบ บูรณมานัส
Authorประสบ บูรณมานัส
Imprint[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 250-]
Call NumberSF197 ป392
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
Type Book
Title"กรี๊ด--กรีซ": โรแมนซ์ออกไซด์ลมหายใจแห่งกรีซ/ กาญจนาหงษ์ทอง
Authorกาญจนา หงษ์ทอง
Imprintกรุงเทพฯ : เวลาดี, 2552.
Call NumberDF728 ก427
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
81
image
Type Book
Title"กรุ๊งกริ๊ง" / ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล
Authorภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล
Imprintกรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2549
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
83
image
Type Book
Title"กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" : รายงานการศึกษาวิจัย / ...
Authorอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2559
Call Numberส.ร. 332.0415 อ3711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85
image
Type Book
Title"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุ...
Authorอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558
Call NumberJQ1745 .อ64 2558,320.95939 อ273ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
86
image
Type Book
Title"กล้า"ซะ--ชีวิตจะเปลี่ยน / วีนัส
Authorวีนัส
Imprintกรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, [2556]
Call NumberBF636 ว816,158.1
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
90
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติให้ ภูมิพล" รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ / อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call Number895.9181
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ