Found: 1,073,230  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
31
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ...
Authorกิตติพงษ์ กิตยารักษ์.
Imprintกรุงเทพ ฯ : กระทรวงยุติธรรม ; มปป.
Call Number923.1 ก674พ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
33
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [2553?].
Call Number895.915 ห116 2553
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
35
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553.
Call Numberอ.923.1593 ห111 2553
Libraryมหาวิทยาลัยนครพนม
36
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Imprint[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2553].
Call Numberอ. 923.1593 ห111 2553
Libraryมหาวิทยาลัยนครพนม
40
image
Type Book
Title"84 พรรษาองค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน" : abstract book การปร...
Authorการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช (2554 : นนทบุรี)
Imprintกรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Call Number สร ทม0311 1.1/ 2554
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41
image
Type Book
Title"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดก...
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2555.
Call Number658.1 ก896 2555
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
42
image
Type Book
Title"A" Licence coachign AWARD / วิทยา เลาหกุล.
Authorวิทยา เลาหกุล.
Imprintกรุงเทพฯ : กิเลนการพิมพ์ , ม.ป.ป.
Call Number796.334 ว ม.ป.ป.
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
43
image
Type Book
Title"Advanced neonatal care" / บรรณาธิการ สันติ ปุณณะหิตานนท์
Imprintกรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2556
Call NumberWS 420 อ284 2556
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่