Found: 1,077,121  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
16
image
Type Book
Title"1 ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รัฐบาลพัฒนาให้ไทย ก้าวหน้า ทันสมัย และมั่นคง" / สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
Call NumberJQ1745.A55P64 ห159 2555
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
Type Book
Title"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศ...
Imprintพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
Call Number378.154
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
18
image
Type Book
Title"10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่".
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มหาวิทยาลัยเปิดต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้นำวิชาชีพ,"ยู-เน็ต" (ประเทศไทย), 2545.
Call NumberHD 57.7 ศ814ส 2545,658.4092 ส728
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20
image
Type Book
Title"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธ...
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
Call Number327.593052
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
Type Book
Title"2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด... จะหาประโยชน์ได้อย่างไร?" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหป...
Authorการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2547 (2546 : กรุงเทพฯ).
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number330.9593 ก278 2546
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
24
image
Type Book
Title"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[แ...
Authorสำราญ สะรุโณ.
Imprintพัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2553.
Call NumberS ส6ส 2553
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
image
Type Book
Title"5 ส" เพื่อความปลอดภัย / คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน PICC
Authorคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการทำงานของ PICC เครือซีเมนต์ไทย.
Imprintกรุงเทพฯ : เครือซิเมนต์ไทย, 2534
Call Number613.62
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26
image
Type Book
Title"50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์" โครงการราชภัฏร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 26 กันยายน 2545 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิ...
Authorสำนักวิทยบริการฯ. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา.
Imprintราชบุรี : สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2545.
Call NumberVC 185/900
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
28
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม [text]
Authorกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัมนาพานิช, 2557.
Call Numberอ 923.1 ก218ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร