Found: 1,154,548  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
16
image
Type Book
Title"...แล้วก็เป็นไปเช่นนั้นกับวันวัย" / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
Imprintราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554.
Call Number923.7593
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17
image
Type Book
Title"1 ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รัฐบาลพัฒนาให้ไทย ก้าวหน้า ทันสมัย และมั่นคง" / สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
Call NumberJQ1745.A55P64 ห159 2555
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
Type Book
Title"1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ รัตนภานุศ...
Imprintพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
Call Number378.154
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
Type Book
Title"120 ปี ทวิภาคสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น" : หนังสือที่ระลึก งานสัมมนาพิเศษ International Forum 2007 และพิธ...
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
Call Number327.593052
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
Type Book
Title"2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด... จะหาประโยชน์ได้อย่างไร?" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหป...
Authorการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2547 (2546 : กรุงเทพฯ).
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, 2546.
Call Number330.9593 ก278 2546
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25
image
Type Book
Title"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[แ...
Authorสำราญ สะรุโณ.
Imprintพัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2553.
Call NumberS ส6ส 2553
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม [text]
Authorกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัมนาพานิช, 2557.
Call Numberอ 923.1 ก218ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร