Found: 1,077,121  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
151
image
Type Book
Title"การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน ARNTL๒ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิ...
Authorไพฑูรย์ อบเชย
Imprintเชียงเใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
Call Numberส.ร. 616.99466 พ9341ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
152
image
Type Book
Title"การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ" / จัดทำโดย พวงผกา สิทธิคุณ, พิศาล จึงจำเริญกิจ
Authorพวงผกา สิทธิคุณ
Imprint[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2539]
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
153
image
Type Book
Title"การศึกษาการให้น้ำแก่พืชโดยวิธีการให้น้ำต่างกัน" / โดย วัฒนชัย อยู่ในวงศ์, วิญญู วงศ์สง่า
Authorวัฒนชัย อยู่ในวงศ์
Imprint[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
Type Book
Title"การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอก" : รายงานวิจัย = Satisfaction consumer to germinated...
Authorศุภลักษณ์ เซ็นนันท์
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Call Numberภน 658.8342 ศ467ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155
image
Type Book
Title"การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ชายฝั่งทะเล ตำบลม่วงกลาง...
Imprint[กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
Call Number338.4791 ก522 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
156
image
Type Book
Title"การศึกษาบทเรียนจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สู่ว่าที่เมืองมรดกโลกเชียงใหม่: กรณีศึกษาการกำหนดเขตการใช้...
Authorศันสนีย์ กระจ่างโฉม
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 333.70959362 ศ115ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157
image
Type Book
Title"การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม" : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ / นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ... [และค...
Authorนันทวรรณ วิจิตรวาทการ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 363.7392 น115ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158
image
Type Book
Title"การศึกษาผลของขนาคละของวัสดุมวลรวมที่มีต่อกำลังรับแรงของคอนกรีต" / โดย วิวัฒน์ หอบรรลือกิจ, อรุณ กร...
Authorวิวัฒน์ หอบรรลือกิจ
Imprint[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
159
image
Type Book
Title"การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" : ...
Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
Call Numberส.ร. 323.32 ส162ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160
image
Type Book
Title"การศึกษาภูมิปัญญามูเซอแดง บ้านหัวปาย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" : รายงานวิจัยเพื่อท...
Authorยาโพ จะตีก๋อย.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
Call NumberDS570.ม7 ย693 2548
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
161
image
Type Book
Title"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
Authorวารินทร์ ธนาสมหวัง
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
Call Numberส.ร. 639.58 ว273ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
162
image
Type Book
Title"การศึกษาลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ" / โดย พงศกร สิริเพาประดิษฐ์, อนุพงษ์ รุ่งเรืองวุฒ...
Authorพงศกร สิริเพาประดิษฐ์
Imprint[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
163
image
Type Book
Title"การศึกษาวิธีเพาะและหุงข้าวกล้องงอกอย่างง่ายแบบประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือน" : รายงานวิจัย = Germin...
Authorศุภลักษณ์ เซ็นนันท์
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Call Numberส.ร. 641.5637 ศ467ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
165
image
Type Book
Title"การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเปลือกลูกเนียง" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ...
Authorหทัยชนก วงษ์เทพ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
Call Numberส.ร. 572.362 ห1411ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่