Found: 1,077,121  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
136
image
Type Book
Title"การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม"ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / จานุลักษณ์ ขนบดี, ...
Authorจานุลักษณ์ ขนบดี
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 633.84 จ254ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137
image
Type Book
Title"การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์" : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
Authorประเสริฐ ภวสันต์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
Call Numberส.ร. 005.74 ป17115ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
138
image
Type Book
Title"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
Authorบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Call Numberส.ร. 915.939 บ446ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
139
image
Type Book
Title"การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศที่พัฒนาแ...
Authorชยันต์ ตันติวัสดาการ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 363.73874 ช1611ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140
image
Type Book
Title"การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง 28Wt%Cr ที่เติมทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกกร่อน" :...
Authorธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
Imprintเชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberส.ร. 669.1413 ธ174กล
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
141
image
Type Book
Title"การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคำนวณรังสีรวมดวงอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับบริเวณภูเขา" : รายงานวิจัยฉบับสม...
Authorซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
Call Numberส.ร. 551.5271 ซ112ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
142
image
Type Book
Title"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โ...
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Imprintเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
Call Numberส.ร. 728 ช612ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
image
Type Book
Title"การพเนจรของมาโคโปโล" Missed Destination / ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
Authorธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
Imprintเชียงใหม่ : หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Call Numberส.ร. 770.74 ธ1711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
image
Type Book
Title"การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด" : รายงานฉบับสมบ...
Authorวิเชียร เอกนิกร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552
Call Numberส.ร. 634.92 ว352ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
image
Type Book
Title"การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด" : รายงานฉบับสมบ...
Authorวิเชียร เอกนิกร
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2553
Call Numberส.ร. 634.92 ว352ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
147
image
Type Book
Title"การรับและแสดงสัญญาณ EKG บนคอมพิวเตอร์หลายช่องสัญญาณ" / โดย โกสิน เทอดสุวรรณ, ณัฐวุฒิ แท่นคำ
Authorโกสิน เทอดสุวรรณ
Imprint[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
image
Type Book
Title"การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาอำเภอลำลู...
Authorไพรัช บวรสมพงษ์.
Imprint[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
Call Number361.25 พ987ก 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
Type Book
Title"การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทย แนวพัฒนาการเศรษฐกิจ" ในเศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางแห่งสันติประชาธรรม / ...
Authorวิวัฒน์ชัย อัตถากร.
Imprintกรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
Call NumberHC445 .ว674 2531
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
150
image
Type Book
Title"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
Imprint[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
Call NumberLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ