Found: 3,013  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
3,001
image
Type Book
Titleบทสนทนาและเรียงความฝรั่งเศส = Conver Compo / พยอม ธรรมบุตร.
Authorพยอม ธรรมบุตร.
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2517.
Call NumberPC2121 .พ43
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,002
image
Type Book
Titleพจนานุกรม ไทย-ฝรั่งเศส / ของ พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
Authorพระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
Imprint[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-].
Call NumberPL4187 พ46พ
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3,004
image
Type Book
Titleพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย และ ปาริชาติ อุวรรณโณ.
Authorมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
Imprintกรุงเทพฯ : เฉลิมนิจการพิมพ์, 2528.
Call NumberPC2645.ท9 ม63
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,005
image
Type Book
Titleพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / น.อ. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์.
Authorเรี่ยมวิรัชชพากย์, น.อ. พระ, 2434-2517.
Imprintกรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [2544?]
Call NumberPC2645.T4 ร84
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
3,006
image
Type Book
Titleพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย : พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศส / ของพระเรี่ยมวิรัชชพากย์
Authorเรี่ยมวิรัชชพากย์, พระ
Imprintกรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, [198-]
Call NumberPL4187 R556
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3,007
image
Type Book
Titleภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว = French for tourism : FRE 3401 (FR 373) / อุษา กรทับทิม.
Authorอุษา กรทับทิม.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
Libraryมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3,008
image
Type Book
Titleภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอนวิชา ฝศ 423 / กิตติพล ฐิโนทัย.
Authorกิตติพล ฐิโนทัย.
Imprintกรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552].
Call NumberPC2111 ก674,445 ก674ภ 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,011
image
Type Book
Titleสังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วราภรณ์ ก.ศรีส...
Authorวราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
Call Number959.3034 ว321ส
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,013
image
Type Book
Titleเอกสารศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับมัคคุเทศน์ / อุไรศรี วรศะริน, เรียบเรียง.
Imprint[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.].
Call NumberDS568 .อ724
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)