Found: 1,026,651  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,009,861
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพันหม้อแปลง/มอเตอร์ / ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
เลขเรียกTK2785 ซ6 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,009,862
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพันหม้อแปลง/มอเตอร์ / บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527.
เลขเรียกTK2785 ซ6 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,009,863
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ เรียบเรียงโดย ศิริศักดิ์ สุชชื่น
ชื่อผู้แต่งศิริัศักดิ์ สุขชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก351.71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1,009,864
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการย้อมสี = Handbook of Dyeing / อัจฉราพร ไศละสูต
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร ไศละสูต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิค 19 การพิมพ์ จัดจำหน่ายโดย บริษัทศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ, 2527.
เลขเรียกTP897 อ512ค 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,009,865
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา / ประวีณ ณ นคร ; สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งประวีณ ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2531.
เลขเรียกJQ1746.A9 ป381ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,009,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1 โดย คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ สำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,009,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2 โดย คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ สำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1,009,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
เลขเรียกLB2369 บ471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,009,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Handbook of research in political science and publi...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จุณณะปิยะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกJA73 .ส36 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,009,871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิเคราะห์ดินทางเคมี = Handbook of soil chemical analysis / พัชรี ธีรจินดาขจร.
ชื่อผู้แต่งพัชรี ธีรจินดาขจร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียกS593 พ62 2554,631.41 พ524ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
1,009,872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิเคราะห์น้ำทิ้ง / คณะกรรมการจัดทำคู่มือวิเคราะห์น้ำทิ้ง สถาบันวิจัยสภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกTD897 จ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,009,873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี / กรมการศาสนา
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2538.
เลขเรียกBQ199 ก521ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,009,874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท / กรมการศาสนา
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศานา, 2538.
เลขเรียกBQ199 ก521ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,009,875
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี / มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา