Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะครุ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ2558 375.42 ก244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
17
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพกระบวนการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสะพาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา = ...
ชื่อผู้แต่งจิตรลดา ขามจะโปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 330.9593072 จ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 301.34 พ681ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
19
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง 3 อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก / พระราชนิพนธ์ของพญาลิไท พระมหากษัต...
ชื่อผู้แต่งพญาลิไท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, [2555].
เลขเรียกBQ 1029 .T5 พ13 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในธรรมนิยาย เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของ สุทัสสา อ่อนค้อม ปริญญา อยู่เป็น...
ชื่อผู้แต่งปริญญา อยู่เป็นแก้ว
พิมพลักษณ์สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 294.344 ป458ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา