Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงานประกอบรถยนต์ = Factors influencin...
ชื่อผู้แต่งณัชชากร เอมเปีย.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก620.86 ณ261ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ = Factors affecting learning achiev...
ชื่อผู้แต่งธวัลพร มะรินทร์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งบุษบา แดงหวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 371.19 บ675ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบและทางเลือกของนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ...
ชื่อผู้แต่งบรรลือ พลับพลึง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก352.283 บ181ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตบรูณาการกับเทคนิคจิกซอว์ II ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในก...
ชื่อผู้แต่งจิตรอุษา อ่องเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.39 จ454ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งพนอใจ โยธิการ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.3 พ194ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากปลาสดและผักตบชวาต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอส...
ชื่อผู้แต่งราตรี หาญนอก.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก660.6 ร442ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาและหอยเชอรี่ต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอสคอ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาพร โพธิ์สลัก.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก538.64 ก398ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาและเศษผักต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอสค...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ราชา.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก660.6 ส838ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการให้เหตุผลวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
ชื่อผู้แต่งทักษพร เชื้อสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559
เลขเรียกวพ 378.013 ท337ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนโดยก...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ธิมา แกมเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 378.1 จ265ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง / ผู้เขียน, ญิบ พันจันทร์ ; ภาพประกอบ, พรยมล เสรีกิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งญิบ พันจันทร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิลปวรรณกรรม, 2559
เลขเรียกน ญ339ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนครศรีอยุธยา : ท่องเที่ยวราชธานีเก่า ไปกับ นายก อบจ. / ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, [2559?].
เลขเรียก915.9304 พ339 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประทีป...
ชื่อผู้แต่งประทีป กองปัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 685.31 ป277พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจั...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.2 พ895พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา