Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิตการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคร...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิตร สงวนโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 001.433 ข257ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ ของชาติมอญ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ...
ชื่อผู้แต่งอัฐภิญญา ศรีทัพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 394.2623 อ534ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแสงสว่าง / ศิริชัย ธนทิตย์
ชื่อผู้แต่งศิริชัย ธนทิตย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์, 2559
เลขเรียก729.28 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืชบำบัดเบนซีนโดยใช้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี = Increasing efficiency of phytor...
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกTD192.75 ช-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้าคือฮีโร่ =I Am A Hero [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และสถิติ : เอกสารการสอนชุดวิชา 30205 = Mathematics and statistics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกQA37.3 ม241 2559,511 ค129 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวและสิ่งแวดล้อม : เอกสารการสอนชุดวิชา 70321 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก646.78 ค155 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย = Ultrasonography in common obstetrical co...
ชื่อผู้แต่งนิลภา พฤกษานุศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียก618.2 น663ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรมปั้นหยา เรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พั...
ชื่อผู้แต่งพัดชา คีรีธาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 647.94 พ541ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อข้าราชการและพนักงาน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ...
ชื่อผู้แต่งสวรรยา ทัศนบรรจง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 368.4 ส393ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อการให้บริการของสุภาพร แมนชั่น อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พณพัจญ์ อันเพ็ชรดี Text
ชื่อผู้แต่งพณพัจญ์ อันเพ็ชรดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 658.8 พ185ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา บริษัท คอนเซอิ (ประเ...
ชื่อผู้แต่งพัทธนันท์ ศรีประชากร.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก658.314 พ543ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของทานตะวันที่เราไม่เคยรู้ Suh Bo-hyun, เขียน ; เอกนครินทร์ เมืองเกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งซอ, โพฮย็อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักจักรวรรดิวัตรกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส...
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ และซัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.077 ก383ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา