Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากปลาสดและผักตบชวาต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอส...
ชื่อผู้แต่งราตรี หาญนอก.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก660.6 ร442ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาและหอยเชอรี่ต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอสคอ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาพร โพธิ์สลัก.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก538.64 ก398ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาและเศษผักต่อปริมาณสารสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณกรดแอสค...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ราชา.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก660.6 ส838ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการให้เหตุผลวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
ชื่อผู้แต่งทักษพร เชื้อสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559
เลขเรียกวพ 378.013 ท337ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนโดยก...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ธิมา แกมเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 378.1 จ265ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีเสื้อและสายรุ้ง / ผู้เขียน, ญิบ พันจันทร์ ; ภาพประกอบ, พรยมล เสรีกิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งญิบ พันจันทร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิลปวรรณกรรม, 2559
เลขเรียกน ญ339ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนครศรีอยุธยา : ท่องเที่ยวราชธานีเก่า ไปกับ นายก อบจ. / ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, [2559?].
เลขเรียก915.9304 พ339 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประทีป...
ชื่อผู้แต่งประทีป กองปัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 685.31 ป277พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจั...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.2 พ895พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมเชิงกลและการประยุกต์ใช้ของวัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี = Mechanical properties and applicat...
ชื่อผู้แต่งพรเกษม จงประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559
เลขเรียกTA703 พ-พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมเชิงกลและการประยุกต์ใช้ของวัสดุใหม่ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี = Mechanical properties and appl...
ชื่อผู้แต่งพรเกษม จงประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกTA703 พ-พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมันออกมาขย้ำ =Lights Out [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี บริษัทแคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือวิเศษ สองขา, เรื่อง ; ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์, ผู้วาดภาพประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสลับเสวียนจีถู 1 Tang Yin, เขียน ; ซินโป-หย่งชุน, แปล.
ชื่อผู้แต่งซินโป-หย่งชุน, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ 2559
เลขเรียก895.13 ถ312ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular radiology / บรรณาธิการ, นฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
เลขเรียกWG141.5 R2 น276ร 2559,616.130 ร112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา