Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดหมายจะอยู่ใกล้ที่สุดเมื่อหยุดคิดถึงระยะทาง / ยูนมุนวอน ; วิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้ แปล
ชื่อผู้แต่งยูนมุนวอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2559
เลขเรียกBF636.A2 ย-จ 2559,158 ย415จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามทางสู่เหย้า = On the way home / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; เรื่อง, สุคนธรส ; แปล
ชื่อผู้แต่งไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559
เลขเรียกPS3545.I33 ต64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำนานแห่งทาร์ซาน = The Legend of Tarzan [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี บริษัทแคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปร...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.201 ก631ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบางเสร่ อำเภอส...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ จันทนี.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก320.83 ม453ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิบัติตัวดีเมื่อออกนอกบ้าน คำนิยมโดย, ธิดา พิทักษ์สินสุข ; Masaaki Yatagai และ Akira Murakoshi, เขี...
ชื่อผู้แต่งยะตะงะอิ, มะซะอะกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพของจุลินทรีย์เริ่มต้นจากต่างแหล่งที่มาของน้ำเสียในการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (ปีที่1) = Ef...
ชื่อผู้แต่งวาริน รักร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกTD745 ว-ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรด์สุขุมวิท กรุงเทพ กานต์พิชชา กันทะเนตร Text
ชื่อผู้แต่งกานต์พิชชา กันทะเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 658.314 ก432ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษา อำเภอศร...
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ รัชตโยดม.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก364.1555 ธ647ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงานประกอบรถยนต์ = Factors influencin...
ชื่อผู้แต่งณัชชากร เอมเปีย.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก620.86 ณ261ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ = Factors affecting learning achiev...
ชื่อผู้แต่งธวัลพร มะรินทร์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งบุษบา แดงหวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 371.19 บ675ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบและทางเลือกของนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ...
ชื่อผู้แต่งบรรลือ พลับพลึง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก352.283 บ181ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตบรูณาการกับเทคนิคจิกซอว์ II ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในก...
ชื่อผู้แต่งจิตรอุษา อ่องเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.39 จ454ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งพนอใจ โยธิการ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 371.3 พ194ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา