Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแก้วที่เปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกQC476.7 ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสีและการระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งมุทิตา อังคุระษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 372.52 ม627ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเรื่องวงจรสีในรูปแบบการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบำรุงวิชา ฐาปก...
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เทียนธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 372.5 ฐ311ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมทางชีวสารสนเทศในการหาเป้าหมายของยาในระดับจีโนม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนายารักษาโรคอุ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกRM300 ส-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข้อมูลและภาพลักษณ์เมืองพัทยาในมุมมองของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเ...
ชื่อผู้แต่งชินพันธ์ วัลลภาทิตย์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก352.16 ช567ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา 32457 = Investments and securit...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
เลขเรียก332.6 ส747อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการค่าดัชนีน้ำตาลและคุณภาพหลังการหุงของข้าวกล้องที่มีจำหน่ายในบริเวณชายฝั่งตะว...
พิมพลักษณ์[ หาดใหญ่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ], 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของวิธีการสกัดต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกุยช่าย (Allium tub...
ชื่อผู้แต่งวีร์สุดา สกุลจุฑาทิพย์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสังคมของสัตว์กลุ่มไก่ฟ้า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง: นิเวศวิทยาพฤติกรรมการสืบพันธุ์ ...
ชื่อผู้แต่งSavini, Tommaso
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกQH541 ซ-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิตการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคร...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิตร สงวนโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 001.433 ข257ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ ของชาติมอญ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ...
ชื่อผู้แต่งอัฐภิญญา ศรีทัพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2559
เลขเรียกวพ 394.2623 อ534ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแสงสว่าง / ศิริชัย ธนทิตย์
ชื่อผู้แต่งศิริชัย ธนทิตย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์, 2559
เลขเรียก729.28 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืชบำบัดเบนซีนโดยใช้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี = Increasing efficiency of phytor...
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกTD192.75 ช-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้าคือฮีโร่ =I Am A Hero [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และสถิติ : เอกสารการสอนชุดวิชา 30205 = Mathematics and statistics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกQA37.3 ม241 2559,511 ค129 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา