Found: 680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งประพิศ ยอดสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3605 ป328ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล = A study o...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกWY85 ส875ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนายทหารชั้นประทวนภายในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เขตจังหวัดพิษณุโลก / วิไล เลี้ย...
ชื่อผู้แต่งวิไล เลี้ยงบำรุง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA776 ว724ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม / คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสวนดุสิต. คณะวิชาครุศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2537.
เลขเรียกLC3987.T5 ธ112ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เอนก ...
ชื่อผู้แต่งเอนก ธาราศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.724.T5 อ893ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในกลุ่มประสบการณ์ทักษะคณิตศาสตร์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถม...
ชื่อผู้แต่งฟุ้ง เหล่าชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1047.5 พ514ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมกรรมท้องถิ่น เรื่อง ยศกิต / รัตนา อินพฤกษา
ชื่อผู้แต่งรัตนา อินพฤกษา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN1008.T5 ร375ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำสะแกกรัง : รายงานหลัก / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก333.911 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ จังหวัดเชียงราย: พ.ศ. 2537 / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ; เนาวนิตย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกRA644.A25 ส639ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดและความต้องการบริการด้านกิจการนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร / ฐิติ...
ชื่อผู้แต่งฐิตยา บัวกลิ่น
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLG395.T5N5 ฐ359ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโร...
ชื่อผู้แต่งสิน วงษ์จันทร์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ส724ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ตามทรรศนะขอ...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ ไปบน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ป377ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังของครูตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหมวดวิชา ในโรงเ...
ชื่อผู้แต่งปรีชา กองโภค
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2838 ป467ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสัจการแห่งตนของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร / สุดารัตน์ พุ่มสลุด
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ พุ่มสลุด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิด = Studies on organic compound ch...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก547 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา