Found: 680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัจการแห่งตนกับบุคลิกภาพด้านคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของนิสิตปริญญาโท วิชาเอกจิ...
ชื่อผู้แต่งหทัยทรรศ ทองกลัด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 ห135ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเครียดในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / มาลิสา พันธ์ศิริ
ชื่อผู้แต่งมาลิสา พันธ์ศิริ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA541.T5 ม499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของน้ำในแม่น้ำน่านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก / อุษา หนิมพานิช
ชื่อผู้แต่งอุษา หนิมพานิช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQH541.5.W3 อ864ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของแม่น้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย / นิภาวดี เดชจบ
ชื่อผู้แต่งนิภาวดี เดชจบ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQH541.5.W3 น627ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชร = A Study of unit cost ont-patient in Ka...
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ สันตยากร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : โรงพยาบาลกำแพงเพชร, 2537.
เลขเรียกRC451.T52 ส683ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานิทานกะเหรี่ยงบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี / บดินทร์ ธรรมสังวาลย์
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ ธรรมสังวาลย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3437 บ116ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานิทานชาวบ้านของคนไทยพุทธบ้านปลายละมัย รัฐไทรบุรี ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย / ธีรพงศ์ เพชรรัตน์
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3437 ธ631ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขอ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF724.3.L4 อ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปกติวิสัยสัจการแห่งตนของอาจารย์หัวหน้างานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 253...
ชื่อผู้แต่งจรูญ เกตุทับทิม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 จ173ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระน...
ชื่อผู้แต่งนุกูล สุพรรณพงศ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.6 น722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้บริการ หัวหน้าคณะวิชาและห...
ชื่อผู้แต่งเสนห์ ประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส898ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในภาคตะวันเฉียงเหนือ / โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก553.41 ก584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการดำเนินงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแนะแนวโรงเรียนนอกโครงการในจัง...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ สุพรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 อ858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการฝึกอบรมความรู้เรื่อง "โรคเอดส์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รุ่งฟ้า กิติญา...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฟ้า กิติญาณุสัตน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3407 ร629ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของทักษะกระบวนการด้านการจัดการการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกร...
ชื่อผู้แต่งอุดมพล นาอุดม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5381 อ791ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา