Found: 681  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3 / สุเทพ บุญศร...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ บุญศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความขัดแย้งในวรรณของชาติ กอบจิตติ / สุทัศน์ วงศ์คำ
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ วงศ์คำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3355 ส778ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการเรียนการสอนและวิทยบริการด้านภาษาอังกฤษ ของภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ สยะนานนท์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกLB1028.N3 ก768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูช่างอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2832 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความท้อถอยและสาเหตุในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งอังคณา ศรีสมุทร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2840.2 อ488ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อโครงการปร...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ คุณเฉลียว
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD8037.T5 น146ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยสารพัดช่าง กลุ่มภาคเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา / บุญเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ สัสลี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5549.5 บ564ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร 4 / โสภณ ณ พ...
ชื่อผู้แต่งโสภณ ณ พัทลุง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHV8252.55.A6 ส982ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารอากาศ ขั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร กองบิน 71 กองพลบินที่ 4...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สวีแพทย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF1045.M55 ณ214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเหล่าการเงิน สังกัดกรมการเงินทหารบก / ภาคภูมิ พิมา...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ พิมานเทพ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF1045.M55 ภ414ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาโรงเรียนในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา [ป...
ชื่อผู้แต่งอนุสิทธิ์ เพชรสัมฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2832.4.T5 อ237ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปางและโร...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ พานทอง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5549.5 ส282ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ช...
ชื่อผู้แต่งครรชิต กษมากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี, 2537.
เลขเรียกLB1532 ค153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การจับคู่แบบหนึ่งต่อมหาชน แล...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข ภูศรีโสม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQA11.A2 ส587ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัจการแห่งตนกับบุคลิกภาพด้านคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของนิสิตปริญญาโท วิชาเอกจิ...
ชื่อผู้แต่งหทัยทรรศ ทองกลัด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 ห135ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา