Found: 696  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1 / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียก610.736 ก492 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี วศินอมร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกกากรพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, 2537
เลขเรียก610.78 ก492 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกHQ743 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมซีเน็คติคส์และกิจกรรมระดมพลังสมอง / สนอง อินละคร
ชื่อผู้แต่งสนอง อินละคร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.25 ส195ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในความคิดเห็นของผู้อ...
ชื่อผู้แต่งประพิศ ใจแพทย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA971 ป328ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / สุทัศน์...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สิทธิจินดา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHT431 ส778ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา / ศึกษาเฉพา...
ชื่อผู้แต่งจำรัส บุญเชื่อง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC215 จ364ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงิน = Financial analysis / พรรณราย แสงวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งพรรณราย แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
เลขเรียก332 พ266ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เล่ห์กัน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครสวรรค์ / อุทัย ป...
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปานกรด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5381.5 อ819ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งคงคา พฤทธสาโรช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1727.T5 ค113ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิจิตร / พิทักษ์ คล้ายอา
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คล้ายอ่ำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9066.T52 พ673ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ธิดา...
ชื่อผู้แต่งธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ181.A2 ธ581ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบทดสอบความถนัดที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ ลิขิตบุญฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ก677ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา