Found: 681  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดสตูล / ณรงค์ ทองใบ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ทองใบ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียก027.6 ณ17ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดปัตตานี / วิวัฒน์ ภู่คนองศรี.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ภู่คนองศรี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียก363.28 ว37ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา / ศึกษาเฉพา...
ชื่อผู้แต่งจำรัส บุญเชื่อง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC215 จ364ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงิน = Financial analysis / พรรณราย แสงวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งพรรณราย แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
เลขเรียก332 พ266ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เล่ห์กัน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครสวรรค์ / อุทัย ป...
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปานกรด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5381.5 อ819ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งคงคา พฤทธสาโรช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1727.T5 ค113ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิจิตร / พิทักษ์ คล้ายอา
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คล้ายอ่ำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9066.T52 พ673ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ธิดา...
ชื่อผู้แต่งธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ181.A2 ธ581ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบทดสอบความถนัดที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ ลิขิตบุญฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ก677ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนพัฒนาชนบทในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปีงบประมาณ 2530-2534 : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหว...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ แจ้งจิต
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC2605 ส876ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารแนะแนวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พงษ์อักษร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 ป414ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลกรมหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ / สุทีป แก้ววงศ์ศรี
ชื่อผู้แต่งสุทีป แก้ววงศ์ศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2342.7 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา / ปราโมทย์ ส่งสิงห์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ส่งสิงห์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.6 ป452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา