Found: 680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 13 ประจำปี2537 / กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองฝึกอบรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2537.
เลขเรียกSF191.2 ป497ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7 / ภิญโญ แก่งศิริ
ชื่อผู้แต่งภิญโญ แก่งศิริ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1025.5 ภ524ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม : ศึก...
ชื่อผู้แต่งทศพร อินทรพันธุ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ675.V7 พ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะ...
ชื่อผู้แต่งจริยา ผดุงเวช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3479.T5 จ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ = Evaluation of learning in mathematics / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกQA8.7 ส854ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 253...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา สิริวิพัธน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2537
เลขเรียก373.19 ส45ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2536 เขตการศึกษา 6 / ฝ่ายมาตรฐานก...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักฯ, 2537.
เลขเรียกLB1507 ก491 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / พณธก...
ชื่อผู้แต่งพณธกิจ ไชยมาดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC5225.R47 พ185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานทางระดับสูงของกรมทาง / อภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHE365.T52 อ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวัสดุกราฟิค = Production of graphic materials AV313 / โสภาพรรณ นามวงศ์, เกื้อกูล คุปรัตน์
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ นามวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกNC915 ส984ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกมนุษยสัมพันธ์ / สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ; พนมวรรณ อยู่ดี เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก158.2 ส293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกHQ743 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมซีเน็คติคส์และกิจกรรมระดมพลังสมอง / สนอง อินละคร
ชื่อผู้แต่งสนอง อินละคร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.25 ส195ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในความคิดเห็นของผู้อ...
ชื่อผู้แต่งประพิศ ใจแพทย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA971 ป328ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ / อนัตต์ เจ่าสกุล.
ชื่อผู้แต่งอนัตต์ เจ่าสกุล
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
เลขเรียก005.74 อ15ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา