Found: 696  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสาขาคำยางและโรงเรียนสาขาช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร / ...
ชื่อผู้แต่งวีระ พรหมภักดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ว841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน / เรียบเรียงโดย มงคล ชมบุญ
ชื่อผู้แต่งมงคล ชมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฤทธิ์ศรีการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกTK3271 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย จินชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1620 ส722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา แก้วบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ183.4.T5 ส818ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งสุภรรณี วิสิทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ181.A2 ส834ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสมรรภาพทางกาย = Physical fitness test / ทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2537.
เลขเรียก613.7 ท229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญสุนทร์ทาน / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีทรัพย์สิน โดย พยอม สิงห์เสน่ห์
ชื่อผู้แต่งพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537.
เลขเรียก657.47 พ216ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ชพณ 3101, กบ. 204 / จริยา กมุทมาศ.
ชื่อผู้แต่งจริยา กมุทมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ, 2537.
เลขเรียก657 จ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกวิชาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 7 / ...
ชื่อผู้แต่งวาทิน ศรีอำไพ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ว463ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มวิชาการเทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยา ศิลพันธุ์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศิลพันธุ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2805 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานประชาสัมพันธ์การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด: ศึกษาเฉพา...
ชื่อผู้แต่งพิสมัย แพ่งนุเคราะห์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHM263 พ773ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาจารย์พยาบาล ประจำหอผู้ป่วยตามทัศนะของผู้บริหารทางการพ...
ชื่อผู้แต่งจินารี คงวรรณะ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRT86.4 จ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์ และสุวรรณา บุญยะลีพรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุนส่งเสริมการพิมพ์ตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียก616.025 ก469 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพของชาวอีสานในจังหวัดระยอง : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสยามอุตสาหกรรม-การเกษตร สับปะรดและอื่น...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิบุญ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9016.T52 อ658ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา