Found: 659  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 2 / ไพโรจน์ เกรียงศิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เกรียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียก627 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม: จังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกDS589.K31 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา อำนวยตระกูล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2362.T5P7 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว : 2536 : กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHQ674.55 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลปกครอง / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [2537]
เลขเรียกJF1441.T5 ค121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดมาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยในโรงฝึกงานของนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค ส...
ชื่อผู้แต่งจีระพงษ์ หอมสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกT55.A2 จ565ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] ของผู้บริหารโรงเรียนประถม...
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ หล่อวัตร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1570 ส132ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / วิฒิกุล คงจำนงค์
ชื่อผู้แต่งวิฒิกุล คงจำนงค์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2157.T5 ว863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งสมชัย เชาว์พานิช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC5225.R47 ส238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสาขาคำยางและโรงเรียนสาขาช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร / ...
ชื่อผู้แต่งวีระ พรหมภักดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ว841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน / เรียบเรียงโดย มงคล ชมบุญ
ชื่อผู้แต่งมงคล ชมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฤทธิ์ศรีการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกTK3271 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย จินชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1620 ส722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา แก้วบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ183.4.T5 ส818ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งสุภรรณี วิสิทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ181.A2 ส834ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา