Found: 696  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพบกวันนี้ = The army today / กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
ชื่อผู้แต่งกรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, [2537]
เลขเรียกUA10 ก636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งและพัฒนาการของพรรคพลังธรรม / ตุลภาค ประเสริฐศิลป์
ชื่อผู้แต่งตุลภาค ประเสริฐศิลป์
พิมพลักษณ์2537
เลขเรียกJQ1624 ต652ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวน วงจร ทรานซิลเตอร์ / วันชัย คุณากรวงศ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2537.
เลขเรียกTK7871.96 ก444
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าชายแดน / วิทยา สุจริต ธนารักษ์, ชปา จิตต์ประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา, 2537.
เลขเรียกHF5494.T52 ง582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 2 / ไพโรจน์ เกรียงศิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เกรียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียก627 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม: จังหวัดกำแพงเพชร / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกDS589.K31 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา อำนวยตระกูล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2362.T5P7 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว : 2536 : กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHQ674.55 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลปกครอง / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [2537]
เลขเรียกJF1441.T5 ค121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดมาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยในโรงฝึกงานของนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค ส...
ชื่อผู้แต่งจีระพงษ์ หอมสุวรรณ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกT55.A2 จ565ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชุมโครเมียมในอุตสาหกรรม [ฮาร์ดโครม] / วัชรา ขนิษฐบุตร
ชื่อผู้แต่งวัชรา ขนิษฐบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2537.
เลขเรียกTS692.C4 ว384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] ของผู้บริหารโรงเรียนประถม...
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ หล่อวัตร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1570 ส132ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / วิฒิกุล คงจำนงค์
ชื่อผู้แต่งวิฒิกุล คงจำนงค์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2157.T5 ว863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งสมชัย เชาว์พานิช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC5225.R47 ส238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา