Found: 680  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น เขตภาคเหนือ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิติศาสตร์ จันทร์เดช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.724.T5 น591ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชากิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังก...
ชื่อผู้แต่งบุญฉลอง โพธิ์ใบ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 บ418ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่ออาชีพอิสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองพิษณุโลก / ปริศนา น...
ชื่อผู้แต่งปริศนา น่วมยาง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1594 ป466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงสำรวจชนิดและวงชีวิตของจิงโจ้นาวงศ์เกอร์ริตี้ ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และในบึงสีไฟ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ฉกามาพจร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQL463 อ388ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาการบูรณาการประเด็นเกี่ยวกับสตรี ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกHQ1240.5.T5 น473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาไบโอแอกทีพ เมตตาบอไลทของฟองน้ำในประเทศไทย = Studies of bioactive metabolites from Thai spon...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก593.4 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชาออกแอมป์และการใช้งาน เรื่องวงจรออปแอมป์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ...
ชื่อผู้แต่งภูวดล ทรัพย์สิน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1044.88 ภ658ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบค่านิยมพื้นฐานเรื่องความรักชาติสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ สุรเสียง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 จ511ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุรพล ทองงาม
ชื่อผู้แต่งสุรพล ทองงาม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส852ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความพร้อมในการเรียนอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สรัญญา แสงชัย
ชื่อผู้แต่งสรัญญา แสงชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส349ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1...
ชื่อผู้แต่งศิริรำไพ นาดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ศ481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังค์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสำราญ ไพราม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส698ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลย ...
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ เกิดชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส259ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอิงโดเมนวัดทักษะการคิดคำนวณ กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุมนา เนื่อง...
ชื่อผู้แต่งสุมนา เนื่องไชยยศ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส841ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา