Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1...
ชื่อผู้แต่งศิริรำไพ นาดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ศ481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังค์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งสำราญ ไพราม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส698ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลย ...
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ เกิดชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส259ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอิงโดเมนวัดทักษะการคิดคำนวณ กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุมนา เนื่อง...
ชื่อผู้แต่งสุมนา เนื่องไชยยศ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส841ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอาชีพ ช 0193 ช่างเครื่องปั้นดินเผาอุณหภูมิตาตามหลักสูตรมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ สุจริตจันทร์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1044.88 ช687ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / บุญร่วม พฤทธสาโรช
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม พฤทธสาโรช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1029.R4 บ541ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการ "วัฒนธรรมกับธุรกิจ...ในยุคโลกานุวัตร" 8 กันยายน 2537 เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องป...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ "วัฒนธรรมกับธุรกิจ...ในยุคโลกานุวัตร" : 2537 : ปทุมธานี
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ภาควิชาธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์ วิชาเอกการเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537.
เลขเรียกDS568 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาระดมความคิดเรื่องการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ [2537 : กรุงเทพฯ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดมความคิดเรื่องการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ : 2537 : [กรุงเทพ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHV700.T5 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องศาลปกครองของประชาชน [2537 : กรุงเทพมหานคร] / สำนักงานคระกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องศาลปกครองขประชาชน : 2537 : กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537.
เลขเรียกJF1441.T5 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการด้านโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / จิยารัช พิมสาร......
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2537.
เลขเรียกRA784 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง : 2536 : กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกDS568 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการอ่านของครอบครัวให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งไปรมา จำปาทอง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ1037 ป964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2535 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น / สุรพงศ์ คมสันต์
ชื่อผู้แต่งสุรพงศ์ คมสันต์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHV8655 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ 2 / โดย ชาลี ตระการกูล
ชื่อผู้แต่งชาลี ตระการกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538
เลขเรียกTS253 ช527ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บและการจัดทำข้อมูล เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา