Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดและความต้องการบริการด้านกิจการนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร / ฐิติ...
ชื่อผู้แต่งฐิตยา บัวกลิ่น
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLG395.T5N5 ฐ359ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโร...
ชื่อผู้แต่งสิน วงษ์จันทร์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ส724ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ตามทรรศนะขอ...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ ไปบน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC1047.825.T5 ป377ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังของครูตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหมวดวิชา ในโรงเ...
ชื่อผู้แต่งปรีชา กองโภค
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2838 ป467ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสัจการแห่งตนของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร / สุดารัตน์ พุ่มสลุด
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ พุ่มสลุด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.S4 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น เขตภาคเหนือ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิติศาสตร์ จันทร์เดช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.724.T5 น591ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชากิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังก...
ชื่อผู้แต่งบุญฉลอง โพธิ์ใบ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 บ418ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่ออาชีพอิสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลเมืองพิษณุโลก / ปริศนา น...
ชื่อผู้แต่งปริศนา น่วมยาง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1594 ป466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงสำรวจชนิดและวงชีวิตของจิงโจ้นาวงศ์เกอร์ริตี้ ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และในบึงสีไฟ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ฉกามาพจร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQL463 อ388ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาการบูรณาการประเด็นเกี่ยวกับสตรี ในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกHQ1240.5.T5 น473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชาออกแอมป์และการใช้งาน เรื่องวงจรออปแอมป์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ...
ชื่อผู้แต่งภูวดล ทรัพย์สิน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1044.88 ภ658ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบค่านิยมพื้นฐานเรื่องความรักชาติสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ สุรเสียง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 จ511ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุรพล ทองงาม
ชื่อผู้แต่งสุรพล ทองงาม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส852ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความพร้อมในการเรียนอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สรัญญา แสงชัย
ชื่อผู้แต่งสรัญญา แสงชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส349ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา