Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งคงคา พฤทธสาโรช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1727.T5 ค113ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิจิตร / พิทักษ์ คล้ายอา
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คล้ายอ่ำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD9066.T52 พ673ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ธิดา...
ชื่อผู้แต่งธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQ181.A2 ธ581ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบทดสอบความถนัดที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ ลิขิตบุญฤทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ก677ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนพัฒนาชนบทในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปีงบประมาณ 2530-2534 : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหว...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ แจ้งจิต
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC2605 ส876ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารแนะแนวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พงษ์อักษร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 ป414ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลกรมหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ / สุทีป แก้ววงศ์ศรี
ชื่อผู้แต่งสุทีป แก้ววงศ์ศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2342.7 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา / ปราโมทย์ ส่งสิงห์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ส่งสิงห์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.6 ป452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3 / สุเทพ บุญศร...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ บุญศรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความขัดแย้งในวรรณของชาติ กอบจิตติ / สุทัศน์ วงศ์คำ
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ วงศ์คำ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPN3355 ส778ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการเรียนการสอนและวิทยบริการด้านภาษาอังกฤษ ของภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ สยะนานนท์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกLB1028.N3 ก768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูช่างอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2832 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความท้อถอยและสาเหตุในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งอังคณา ศรีสมุทร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2840.2 อ488ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อโครงการปร...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ คุณเฉลียว
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHD8037.T5 น146ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา