Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7 / ภิญโญ แก่งศิริ
ชื่อผู้แต่งภิญโญ แก่งศิริ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1025.5 ภ524ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม : ศึก...
ชื่อผู้แต่งทศพร อินทรพันธุ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกZ675.V7 พ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะ...
ชื่อผู้แต่งจริยา ผดุงเวช
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3479.T5 จ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ = Evaluation of learning in mathematics / สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกQA8.7 ส854ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2536 เขตการศึกษา 6 / ฝ่ายมาตรฐานก...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักฯ, 2537.
เลขเรียกLB1507 ก491 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / พณธก...
ชื่อผู้แต่งพณธกิจ ไชยมาดี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC5225.R47 พ185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานทางระดับสูงของกรมทาง / อภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ช่วยวงศ์ญาติ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHE365.T52 อ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวัสดุกราฟิค = Production of graphic materials AV313 / โสภาพรรณ นามวงศ์, เกื้อกูล คุปรัตน์
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ นามวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537.
เลขเรียกNC915 ส984ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครอบครัว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกHQ743 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมซีเน็คติคส์และกิจกรรมระดมพลังสมอง / สนอง อินละคร
ชื่อผู้แต่งสนอง อินละคร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.25 ส195ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในความคิดเห็นของผู้อ...
ชื่อผู้แต่งประพิศ ใจแพทย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกRA971 ป328ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ / สุทัศน์...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สิทธิจินดา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHT431 ส778ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของโรงเรียนประถมศึกษา / ศึกษาเฉพา...
ชื่อผู้แต่งจำรัส บุญเชื่อง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLC215 จ364ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เล่ห์กัน
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครสวรรค์ / อุทัย ป...
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปานกรด
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHF5381.5 อ819ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา