Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ผลการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกGN406 ค124ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และแววความเป็นครู ระหว่างนักเรียนที่มีแบบการเรียนต่างกัน /...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ อาจปรุ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF431 ศ169ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่สร้างแบบเทอร์สโตนและแบบลิเคอร์ท มีจำนวนม...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ วัฒนาพล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3060.32.S35 ว435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลที่มีต่อปัญหาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยา...
ชื่อผู้แต่งเรณู สอนเครือ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกBF637.C6 ร765ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนกลุ่มอ่อนชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งนิยมชาติ รสโสดา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1029.R4 น642ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อย...
ชื่อผู้แต่งสุระ อ้อยแขม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส856ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา โพธินา
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQA11.A2 ป458ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งยุพิน แป้นแอ้น
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกQA11.A2 ย421ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบสภาพโรงเรียนและปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาและ...
ชื่อผู้แต่งสมุทร์ สมปอง
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2805 ส316ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านลุ่มแม่น้ำมูล : ศึกษากรณีบ้านตูม อำเภอท่าตูม จั...
ชื่อผู้แต่งอรุณ เอื้อสามาลย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกGN358 อ399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองกับการศึกษา = Politics and education / สมบัติ นพรัก
ชื่อผู้แต่งสมบัติ นพรัก
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกJQ1745 ส255อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างวินัยคู่มือแนะแนวทางปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกBJ1533.D49 ก528 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์ปีก = Sesame meal as soybean meal substitute in poultry die...
ชื่อผู้แต่งสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกSF494 ส755ง 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้งาน Mathcad เวอร์ชั่น 4.00 สำหรับวินโดวส์ / วิทยา สงวนวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิทยา สงวนวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกQA76.9.M35 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรด...
ชื่อผู้แต่งสุนทร อุทธจักร
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2822.5 ส789ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา